DOŚWIADCZENIE

Nazywam się Maciej Nowakowski i jestem radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. Od lipca 2013 r. prowadzę indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego (obecnie Kancelarię Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego).

Doradztwo na rzecz przedsiębiorców, w tym szpitali, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarskich 

Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym szpitali i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Świadczona przeze mnie pomoc prawna w przedmiotowym zakresie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach, które swoje źródło znajdują w przepisach prawa handlowego, prawa podatkowego, działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Moje doświadczenie obejmuje również reprezentację osób i szpitali w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach dotyczących błędów medycznych. Wspieram szpitale w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oraz prowadzonych przez NFZ postępowaniach kontrolnych.

Procesy sądowe o błąd w sztuce lekarskiej (błędy medyczne)

Specjalizuję się w procesach sądowych o błąd w sztuce medycznej, ze szczególnym naciskiem na spory dotyczące zakażeń szpitalnych, które to sprawy uznaję za szczególnie skomplikowane, a przez to wymagające ponadprzeciętnej wiedzy i doświadczenia po stronie prawnika. Prowadzę Bloga o Zakażeniach Szpitalnych.

Reprezentuję pracjentów przed szpitalami, zakładami ubezpieczeń, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Finansowym, wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procesy sądowe o odszkodowania za szkody na osobie (wypadki komunikacyjne, wypadki w gospodarstwach rolnych i w pracy, inne wypadki)

Posiadam doświadczenie w sprawach o odszkodowania za szkody na osobie powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych i innych wypadków. Dochodzę na rzecz osób poszkodowanych należnych im odszkodowań, w tym zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę (ból, cierpienia psychiczne), zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, transportu, adaptacji mieszkania, przygotowania do zawodu itp.), renty uzupełniającej, jednorazowego odszkodowania zamiast renty, renty na zwiększone potrzeby, zwrotu utraconych zarobków, kosztów naprawy samochodu, kosztów samochodu zastępczeg oraz odszkodowania z powodu utraty wartości handlowej pozjacu i wielu innych świadczeń. W przypadku śmierci poszkodowanego, dochodze na rzecz osób najbliższych zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, renty alimantacyjnej, zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem. 

Reprezentuję osoby poszkodowane przed zakładami ubezpieczeń, Rzecznikiem Finansowym, sądami powszechymi i Sądem Najwyższym.

Doradztwo podatkowe

W ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego  doradzam w zakresie obowiązków podatkowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (VAT, CIT, PIT, akcyza, opłata paliwowa, PCC, podatek od nieruchomości, podatek rolny), jak również reprezentuję interesy przedsiębiorców przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradzam również w trakcie postępowań kontrolnych, których celem jest weryfikacja rzetelności realizacji przez podatników obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań leżą zagadnienia związane z funkcjonowaniem i opodatkowaniem szpitali, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich oraz opodatkowaniem podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Prywatnie

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Pasjonuję się futbolem amerykańskim (byłem zawodnikiem, sędzią a obecnie jestem… „trenerem” – wirtualnej drużyny Fantasy Football NFL o nazwie „PL Hulalipopoluipilikakao”).

Interesuję się również mikrobiologią. Świat mikroorganizmów jest po prostu ciekawy i skomplikowany, a ja jestem „ciekawski” oraz lubię rzeczy „trudne”.