Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 08 maja 2014 r., I ACa 119/14, zasądzono od pozwanego na rzecz powoda dodatkowo 60.000 zł tytułem zadośćuczynienia (Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt I C 304/11, oddalił powództwo w zakresie żądania zapłaty zadośćuczynienia).

Opis zdarzenia: W dniu 29 października 2009 r. kierujący pojazdem, na prostym odcinku drogi zjechał na lewe pobocze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył lewą stroną pojazdu w przydrożne drzewo. Kierujący miał 2,7‰ alkoholu we krwi. Wraz z nim w samochodzie podróżowali trzej pasażerowie, w tym powód, który również był w stanie nietrzeźwości – 0,5‰. Powód w wyniku wypadku samochodowego doznał wielu obrażeń, w tym rozlanego urazu mózgu, wstrząsu hipowolemicznego, złamania ścian obu zatok szczękowych, złamania kości II śródręcza lewego, rany głowy okolicy ciemieniowo – potylicznej, złamania kości łonowej i kulszowej po stronie lewej.

Następstwa wypadku: Niedowład połowiczy lewostronny z przykurczem stawów łokciowego, biodrowego kolanowego i stopy oraz skostnienia okołostawowe, uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 60%. Dodatkowo złamanie kości miednicy łonowej i kości kulszowej lewej stanowiły długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wymiarze 10%. Następstwa te mają bezpośredni wpływ na aktywność życiową powoda. Poruszanie się wymaga użycia środków pomocniczych (kule, balkonik), dystans możliwy do przejścia w jednym etapie jest ograniczony, duże utrudnienia sprawiają bariery architektoniczne. Powód będzie odczuwał w przyszłości dolegliwości związane z dysfunkcją ruchową lewych kończyn. Niedowładowi wynikającemu z uszkodzenia mózgu towarzyszy również niedowidzenie połowiczne jednoimienne lewostronne i częściowy zanik nerwów wzrokowych. Następstwem wypadku u powoda jest także padaczka z rzadkimi napadami, która odpowiada 40% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W aspekcie neurologicznym uszczerbek na zdrowiu powoda oceniono na 100%.

Żądanie powoda: 500.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne), pomniejszone o 40% przyczynienie się do powstania szkody (ostatecznie 300.000 zł). Koszty leczenia, renta, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

Stanowisko ubezpieczyciela: 150.000 zł zadośćuczynienia, jako kwota adekwatna do krzywdy, którą doznał powód, pomniejszona o 40% z tytułu przyczynienia się do powstania szkody – ubezpieczyciel ostatecznie wypłacił kwotę 90.000 zł. Kwota 150.000 zł wymagała obniżenia do kwoty 90.000 zł ponieważ powód, w chwili wypadku, nie miał zapiętych pasów jak również był świadomy, że kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu (miał 2,7‰ alkoholu we krwi).

Wyrok sądu: Sąd odwoławczy uznał zadośćuczynienie w kwocie 150.000 zł, a ostatecznie wypłacone w kwocie 90.000 zł za zbyt niskie i nieodpowiednie do stopnia krzywdy doznanej przez powoda. W ocenie Sądu odwoławczego kwotą odpowiednią jest kwota 250.000 zł, przy czym po pomniejszeniu tej kwoty o 40% przyczynienie się, kwotą do wypłaty powinna być kwota 150.000 zł. Sąd odwoławczy zasądził dodatkowo kwotę 60.000 zł, ponieważ kwota 90.000 zł została wypłacona.

Maciej Nowakowski, radca prawny i doradca podatkowy, Szczecin, dnia 13 sierpnia 2017 r.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy prawnej lub chcieli zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: nowakowski@ltc-legal.pl oraz nr tel. 604211919.
 
Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Państwa indywidualnej sytuacji.