Czym, w świetle polskiego prawa, są „waluty” wirtualne? Tutaj nikt nie ma pewności. Wiadomo na pewno, czym one nie są. Zgodnie ze wspólnym komunikatem Narodowego Banku Polskiego („NBP”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 07 lipca 2017 r. (dostępnym m.in. na www.nbp.pl) „waluty” wirtualne nie są pieniądzem, tj. nie są prawnym środkiem płatniczym. Nie mogą być wykorzystywane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. „Waluty” wirtualne nie są również pieniądzem elektronicznym.

Z komunikatu NBP oraz KNF wynika natomiast wprost bardzo ważna okoliczność – obrót „walutami” wirtualnymi nie narusza ani prawa krajowego (polskiego) ani unijnego.

Zarówno NBP oraz KNF, jak się wydaje, uznają uprawnienie do kupowania, posiadania oraz sprzedaży „waluty” wirtualnej, ponieważ czynności te są konsekwencją zaakceptowania możliwości dokonywania „obrotu” tego rodzaju „walutami” (w jednym ze znaczeń słownikowych „obrót” oznacza „transakcję kupna, sprzedaży i wymiany towaru” – tak Słownik Języka Polskiego PWN).

We wspólnym komunikacie NBP oraz KNF odwołują się do definicji zaproponowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, zgodnie z którą „waluty” wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu.

Z powołanej definicji można wyprowadzić wniosek, że „waluty” wirtualne reprezentują „wartość”, a dzięki tej właściwości mogą być uznane przez podmioty uczestniczące w obrocie prywatnym i gospodarczym za swego rodzaju środek płatniczy. O ile zatem strony transakcji tak postanowią, „waluty” wirtualne uzyskują zdolność do umarzania zobowiązań (zdolność płatniczą).

W niniejszym wpisie przedstawię Państwu najnowsze stanowisko organów podatkowych odnośnie skutków podatkowych obrotu „walutą” wirtualną w ramach działalności gospodarczej.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 4 interpretacje podatkowe w przedmiocie skutków podatkowych obrotu „walutą” wirtualną.

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wskazano, że wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG – zamierza sprzedawać wytworzone („wydobyte”) we własnym zakresie „wirtualne” waluty (przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej własnego komputera), jak również uprzednio kupione od innych podmiotów (w zamian za inne „waluty” wirtualne oraz pieniądze tradycyjne, np. polski złoty).

W związku z tak opisanym stanem faktycznym, pojawiły się wątpliwości w zakresie prawnopodatkowej oceny czynności w ramach obrotu „walutą” wirtualną.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przychody ze sprzedaży „waluty” wirtualnej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej będą stanowić przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

W sytuacji gdy wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wedle stawki liniowej (19%), to dochody ze sprzedaży „waluty” wirtualnej powinny być opodatkowane również wedle stawki liniowej (19%).

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie zgodził się natomiast z wnioskodawcą w kwestii momentu rozpoznania przychodu do opodatkowania. W jego ocenie przychód po stronie wnioskodawcy powstanie nie tylko w momencie sprzedaży lub zamiany „waluty” wirtualnej na walutę tradycyjną (np. złoty polski), ale również wtedy gdy ma miejsce zamiana jednej „waluty” wirtualnej na drugą walutę „wirtualną” (w tym drugim przypadku w ocenie Dyrektora zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zamiany). Przychód ze sprzedaży lub zamiany „waluty” wirtualnej na walutę tradycyjną należy rozpoznać w momencie dokonania jej sprzedaży lub zamiany na taką walutę, a w przypadku zamiany na inną „walutę” wirtualną – w chwili dokonania zamiany, każdorazowo w wysokości otrzymanych wartości pieniężnych. Natomiast, w przypadku zakupu za „walutę” wirtualną towarów lub usług przychód należy rozpoznać w momencie nabycia tych towarów lub usług, w wysokości ceny nabytych towarów i usług.

Na zakończenie Dyrektor Izby Skarbowej wskazuje, że samo pozyskiwanie jednostek „waluty” wirtualnej w sposób „pierwotny”, tj. w procesie jej „wydobywania”, nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie podatnika. Przychód ten powoduje natomiast pozyskiwanie jednostek „waluty” wirtualnej w sposób „wtórny” w sytuacji zamiany jednej „waluty” wirtualnej na inną „walutę” wirtualną. Przychód nie powstanie przy pozyskiwaniu „waluty” wirtualnej w sposób „wtórny” w sytuacji jej kupowania za walutę tradycyjną.

Zagadnienie skutków podatkowych obrotu „walutami” wirtualnymi w ramach działalności gospodarczej może budzić wątpliwości. Jest to zagadnienie stosunkowo nowe. Dlatego osoby dokonujące obrotu tego rodzaju „walutami” powinni zwrócić się o uzyskanie własnej interpretacji podatkowej. Tylko interpretacja podatkowa w ich indywidualnej sprawie zapewni im ochronę przed zmiennością poglądów administracji skarbowej.

Kancelaria zajmuje się prawem podatkowym oraz dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy prawnej lub chcieli zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: nowakowski@ltc-legal.pl oraz nr tel. 604211919.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Państwa indywidualnej sytuacji.