Klauzula indeksacyjna w umowie o kredyt CHF jednak nieważna

Takiego zdania jest Sąd Okręgowy w Krakowie. Pogląd ten wyraził w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r., I C 316/15. Uzasadnienie wyroku jest wprost imponujące. Wyrok nie jest jednak prawomocny, co oznacza, że może być zaskarżony apelacją. Z dużym prawdopodobieństwem bank skorzysta z tej opcji i nie da za wygraną.

Wyrokiem tym Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 64.666,46 zł. Jednocześnie oddalił powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu.

Stan faktyczny

Powodowie zawarli umowę kredytu. Na podstawie tej umowy bank udzielił powodom kredytu w kwocie 457.853,76 PLN indeksowanego do CHF. Powodom została wypłacona kwota 457.853,76 PLN. Powodom nigdy nie została wypłacona kwota w CHF. Nie było zresztą takiej możliwości.

Przy zawieraniu umowy bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych. Umowa została przedstawiona przez bank do podpisu i to była umowa, która była zawierana przez przystąpienie i kredytobiorca miał możliwość podpisania umowy albo nie. Nikt powodów nie informował o tym, że można negocjować umowę.

W umowie kredytu postanowiono, że rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany kredyt, podanego w tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez bank, obowiązującego w dniu wpływu środków do banku. W okolicznościach sprawy był to frank szwajcarski (CHF).

Umowa kredytu z klauzulą indeksacyjna do CHF jest umową ważną

Sąd uznał, ze sporny kredyt został udzielony w złotówkach, przy czym wartość tego kredytu została indeksowana do CHF. To, że indeksowano wartość do CHF nie zmieniło charakteru, że jest to kredyt złotówkowy. Indeksacja miała poboczny skutek i służyłatylko rozliczeniom. To przesądziło o tym, że jest to kredyt złotówkowy.

Umowa została uznana za ważną, a roszczenie o ustalenie oddalone.

Klauzula indeksacyjna do CHF jest nieważna albo niewiążąca

W powołanym wyroku wskazano, że z istoty (natury) umowy kredytu, kredytobiorca obowiązany jest do zwrotu ściśle określonej kwoty środków pieniężnych, którą wyznacza kwota kapitału udostępnionego i wykorzystanego przez kredytobiorcę. Jeżeli zatem kwota wyrażona będzie w złotych polskich, to spełnienie świadczenia w tym zakresie powinno nastąpić przez zapłatę sumy nominalnej w złotych polskich.Bank nie powinien żądać od kredytobiorcy zwrotu większej kwoty środków pieniężnych aniżeli ściśle określonej i oddanej do dyspozycji liczby środków pieniężnych.

Sąd przyjął, że obowiązek kredytobiorcy zwrotu otrzymanej kwoty kredytu stanowi normę bezwzględnie wiążącą (taką, której nie można zmienić umownie)i wyklucza możliwość waloryzowania (indeksowania) tej kwoty (kwoty kapitału) na podstawie (w odniesieniu do) innych mierników wartości. Tego rodzaju wniosek posłużył Sądowi do uznania zastosowanej klauzuli indeksacyjnej za nieważną.

Alternatywnie, Sąd wskazał również, że o ile klauzula indeksacyjna mogłaby zostać uznana za ważną, to stanowi ona niedozwolone postanowienia umowne (klauzulę abuzywną). Przy tej opcji jest ona niewiążąca (bezskuteczna).

W świetle powyższego, Sąd Okręgowy w Krakowie zasądzając kwotę 64.666,46 zł przyjął, że w sprawie miał do czynienia ze świadczeniem nienależnym ponieważ powodowie myśleli, że są zobowiązani do zapłaty wyższych rat podczas, gdy faktycznie zobowiązani byli do płacenia niższych rat. To wynikało zaś z faktu, że klauzula indeksacyjna okazałą się nieważna (nie wiążąca).

Kwota 64.666,46 zł stanowiła w istocie nadpłatę i powinna zostać zwrócona.

Kancelaria zajmuje się prawem podatkowym oraz dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy prawnej lub chcieli zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: nowakowski@ltc-legal.pl oraz nr tel. 604211919.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą

Państwa indywidualnej sytuacji.