Kiedy umowa o kredyt CHF może być uznana za nieważną w całości

Jeżeli postanowienia umowy kredytu zostały tak sformułowane, że kredytobiorca nie będzie na jej podstawie zobowiązany do spłaty na rzecz banku nominalnej wartości kredytu, a kwoty wyższej, to taka umowa – zdaniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wyrażonym w wyroku z dnia 17 stycznia 2018 r., I ACa 674/17 – będzie nieważną umową kredytu.

Wyrokiem tym Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację banku od wyroku sądu pierwszej instancji uchylającego w całości nakaz zapłaty oraz oddalającego powództwo banku w całości.

Stan faktyczny

Bank zawarł z konsumentem umowę kredytu hipotecznego, na mocy której udzielił kredytu w wysokości 25.000 CHF, a kredytobiorca zobowiązał się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami.

W dniu sporządzenia umowy kredytu oprocentowanie wynosiło 3,40% w stosunku rocznym. W całym okresie kredytowania stanowiło sumę stawki LIBOR dla terminów 6-miesięcznych i marży w wysokości 2,60%, która była stała.

Kwota kredytu wypłacona została w PLN po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w banku, zgodnie z tabelą kursów ogłaszaną w siedzibie banku w dniu wypłaty kredytu lub transzy kredytu.

Kwota spłaty podlegała przeliczeniu na PLN po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w banku, zgodnie z tabelą kursów banku ogłaszaną w siedzibie banku na koniec dnia spłaty

Umowa kredytu z klauzulą indeksacyjną do CHF jest umową nieważną

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oceny umowy kredytu należy zawsze dokonywać przez pryzmat wymogów jakie umowa kredytu bankowego winna spełniać stosownie do treści art. 69 ustawy – Prawo bankowe. Odstępstwa od definicji legalnej umowy kredytowej, zwartej w powołanym przepisie prawa bankowego, mogą powodować nieważność zawartej umowy kredytowej.

Sąd Apelacyjny wskazał wprost, że bank przez umowę kredytu zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu. Umowa kredytu powinna natomiast określać kwotę i walutę kredytu. Treść art. 69 ustawy – Prawo bankowe wskazuje jednoznacznie, że musi występować tożsamość pomiędzy kwotą i walutą kredytu, kwotą środków pieniężnych oddanych do dyspozycji kredytobiorcy oraz kwotą jaką kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi wraz z odsetkami, aby można było mówić o ważnej umowie kredytu.

Nieważność umowy oznacza, że świadczenie banku z tej umowy ma charakter świadczenia nienależnego i tylko w tym zakresie bank uprawniony jest do domagania się spłaty (jako zwrotu spełnionego przez siebie świadczenia z nieważnej umowy kredytu).

Radca prawny i doradca podatkowy Maciej Nowakowski

Kancelaria zajmuje się prawem podatkowym, prawem finansowym oraz dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy prawnej lub chcieli zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: nowakowski@ltc-legal.pl oraz nr tel. 604211919.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Państwa indywidualnej sytuacji.