Bardzo ciekawe podejście do sprawy o kredyt we frankach zaproponował Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r., I ACa 633/17. Wyrokiem tym uznano umowę kredytu za niezawartą. Bank nie zdołał wykazać, iż formalnie udzielono kredytu, a to na nim spoczywał ciężar udowodnienia tego faktu.

Co pozwoliło Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie na tego rodzaju konkluzję?

Sąd ten przyjął, że postanowienia umowy kredytu objęte art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego stanowią elementy przedmiotowo istotne umowy kredytu, a zatem takie, bez uzgodnienia których nie dochodzi do skutecznego zawarcia umowy.

Jest to ze wszech miar słuszna koncepcja.

Jak wskazano w wyroku, prawo kredytobiorcy do przejrzystej, kompletnej i jednoznacznej informacji w sprawach mających istotne znaczenie dla zabezpieczenia jego interesu prawnego wymusza na bankach uzgodnienie i następnie uwzględnienie w umowie kredytu wszystkich elementów określonych w art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego.

W świetle powyższego, brak zawarcia w umowie kredytu postanowień dotyczących zasad i terminu spłaty kredytu (w szczególności brak określenia kursu waluty obcej, po którym powód miał przeliczać dokonywane wpłaty przez pozwanych w złotych polskich na franki szwajcarskie) skutkuje uznaniem, że umowa kredytu pomiędzy stronami w rzeczywistości nie została zawarta.

Opierając się na poglądzie przyjętym w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w sytuacji braku uzgodnienia któregokolwiek ze wskazanych w art. 69 ust. 2 pkt 4 Prawa bankowego postanowień, w procesie sądowym z powództwa banku lub przeciwko bankowi, należałoby podnieść w pierwszej kolejności zarzut nieistnienia umowy kredytu, który wyprzedza zarzut jej nieważności. Ten dugi może być skutecznie podniesiony jedynie względem umowy istniejącej, przy czym nie jest wykluczone, że w danych okolicznościach podniesione zostaną oba zarzuty – w pierwszej kolejności zarzut nieistnienia umowy, a w drugiej – jako zarzut ewentualny – nieważności umowy kredytu. Istotne znaczenia będą miały przede wszystkim postanowienia umowy kredytowej i innych towarzyszących jej dokumentów.

Radca prawny i doradca podatkowy Maciej Nowakowski

Słowa kluczowe: kredyt, umowa o kredyt we frankach (CHF), umowa o kredyt denominowany do waluty obcej, bank, kredytobiorca.

Kancelaria zajmuje się prawem podatkowym, prawem finansowym oraz dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy prawnej lub chcieli zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostaję do Państwa dyspozycji i zachęcam do kontaktu. Jestem dostępny pod adresem e-mail: nowakowski@ltc-legal.pl oraz nr tel. 604211919.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Państwa indywidualnej sytuacji.