Nie jest niczym nadzwyczajnym odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Jeżeli z taką odmową się nie zgadzamy, pozostaje nam przede wszystkim droga sądowa (chyba że skorzystamy z pozasądowej formy dalszego prowadzenia sporu z ubezpieczycielem, co ma swoje dobre i złe strony). W toku postępowania zakład ubezpieczeń gromadzi dokumenty, opinie i wyjaśnienia, które składają się na tzw. akta szkody (akta postępowania likwidacyjnego). Akta szkody mogą zawierać cenny materiał dowodowy dla sądu niezbędny do wydania wyroku. Jak zatem poprawnie wprowadzić materiał zgromadzony w aktach postępowania szkodowego do procesu cywilnego, o tym niżej.

Czym są akta szkody i czy stanowią one dowód w postępowaniu cywilnym?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że akta szkodowe, podobnie jak akta sprawy cywilnej czy karnej, nie są dowodem w aspekcie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu dowodowym, jednak walor dowodu mają zawarte w nich dokumenty (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 2006 r., II CSK 195/06).

Tym samym, od strony procesowej, akta szkody stanowią zbiór dokumentów, o czym należy pamiętać przy zgłaszaniu wniosków dowodowych. Należałoby zatem we wniosku dowodowym domagać się przeprowadzenia dowodu z wszystkich lub niektórych dokumentów znajdujących się w aktach szkodowych. Co do zasady powołanie dowodu „z akt szkodowych” nie jest prawidłowe, niemniej przy liberalnym podejściu (jak miało to miejsce w powołanym wyżej wyroku Sądu Najwyższego), wniosek o przeprowadzenie dowodu z akt szkodowych może zostać uznany za wniosek o przeprowadzenie dowodu z wszystkich znajdujących się tam dokumentów. Zalecam jednak ostrożność i precyzyjne powoływanie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach szkody. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i nie narazi zgłaszającego wniosek dowodowy na ryzyko oddalenia takiego wniosku przez sąd, który reprezentował będzie mniej liberalny pogląd.

Należy przy tym pamiętać, że poszkodowany ma dostęp do dokumentów znajdujących się w aktach szkody. Powinien zatem objąć je wnioskami dowodowymi już w pozwie i załączyć je do pozwu wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Praktyka polegająca na zawnioskowaniu przez powoda o zwrócenie się do zakładu ubezpieczeń o przedłożenie akt szkody i przeprowadzenie dowodu z dokumentów się tam znajdujących, jest w mojej ocenie ryzykowna.

Radca prawny i doradca podatkowy Maciej Nowakowski

Słowa kluczowe: akta szkodowe, dokumenty, zakład ubezpieczeń, szkoda, odszkodowanie, dowody.

Kancelaria zajmuje się prawem podatkowym, prawem finansowym oraz dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy prawnej lub chcieli zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostaję do Państwa dyspozycji i zachęcam do kontaktu. Jestem dostępny pod adresem e-mail: nowakowski@ltc-legal.pl oraz nr tel. 604211919.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Państwa indywidualnej sytuacji.