Odszkodowanie za „zmarnowany urlop” (wasted holiday) w orzecznictwie Sądu Najwyższego (SN) i sądów powszechnych. W jakich sytuacjach i jakie roszczenia przysługują klientowi za nienależyte wykonanie umowy o usługę turystyczną?

Długo oczekiwany urlop. W wymarzonym, starannie wybranym miejscu. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Wylot… a na miejscu zdziwienie, złość, rozgoryczenie, wściekłość. W hotelu remont, do tego nie powierzchowny, a generalny. Główne prace w nocy, pomiędzy 22:00 a 6:00. O wypoczynku nie ma mowy. Najczęściej spotykane niedogodności to hotel i pokój o niższym standardzie, niż obiecany, zły stan sanitarno-epidemiologiczny pokoju (grzyb, brud), niekiedy również zagrażający zdrowiu i życiu, hałas, wady wyposażenia hotelu i pokoju, nieodpowiednie wyżywienie, opryskliwa obsługa itp. To tylko przykłady. Lista jest długa. Co na to orzecznictwo? O tym poniżej.

Odszkodowanie (zadośćuczynienie) za „zmarnowany urlop”.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy może rodzić odpowiedzialność za szkodę niemajątkową. Jest to jeden z wyjątków, gdy w ramach odpowiedzialności umownej (kontraktowej) możliwe jest dochodzenia naprawienia szkody innej niż majątkowa. Roszczenie to ma bowiem na celu złagodzenie negatywnych następstw związanych z nieuzyskaniem korzyści niematerialnej w postaci przyjemności wypoczynku, spokoju, relaksu, poczucia komfortu itp. Pomocna w tym zakres jest tzw. tabela frankfurcka, z której coraz częściej – pomocniczo – korzystają sądy orzekające (wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 26 kwietnia 2018 r., I C 3127/17). Podstawą prawną tego roszczenia będą przepisy regulujące usługi turystyczne.
Uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10; wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r., I CSK 372/10.

Roszczenie o odszkodowanie (zadośćuczynienie) za „zmarnowany urlop” ma na celu złagodzenie negatywnych następstw związanych z nieuzyskaniem korzyści niematerialnej w postaci przyjemności wypoczynku, spokoju, relaksu, poczucia komfortu itp.

Odszkodowanie (zadośćuczynienie) za naruszenie dóbr osobistych.

Chociaż prawo do niezakłóconego wypoczynku (urlopu) nie jest dobrem osobistym, to nie można wykluczyć, że w niektórych sytuacjach zachowanie biura turystycznego będzie jednocześnie naruszeniem dobra osobistego (np. zdrowia, nietykalności lub wolności osobistej lub godności). W orzecznictwie przyjmuje się, że zaoferowanie warunków pobytu w sposób znacznie odbiegający od obowiązujących standardów powinno być rozpatrywane również w kontekście naruszenia dobra osobistego w postaci godności osobistej. Podstawą prawną takiego roszczenia będą przepisy kodeksu cywilnego.

Uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10; wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r., I CSK 372/10 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2013 r., VI ACa 1357/12.

Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o usługę turystyczną (typowa odpowiedzialność za szkodę majątkową).

Nie budzi wątpliwości, że niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy przez organizatora turystyki (biuro podróży) rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. Punktem wyjścia dla oceny tego roszczenia jest umowa o usługę turystyczną, z której wynika to, do czego zobowiązał się organizator turystyki. Różnica pomiędzy stanem z umowa, a stanem rzeczywistym, wyznacza zakres odpowiedzialności odszkodowawczej i ma wpływ na wysokość odszkodowania. Również i w tym zakresie sądy posiłkują się wspomnianą wyżej tabelą frankfurcką przyjmując, że określona została w niej procentowa wysokość obniżki ceny wycieczki w przypadku wystąpienia określonych nieprawidłowości. Podstawą prawną tego roszczenia będą przepisy regulujące usługi turystyczne.

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10 stycznia 2018 r., X C 3016/16 upr.

Jak wynika z powyższego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o usługę turystyczną, poszkodowanemu klientowi przysługuje kilka niezależnych od siebie roszczeń. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest niepowtarzalna. Wniesienie żądania zapłaty do biura podróży powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Państwa indywidualnej sytuacji.

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o sprawach z zakresu mojej specjalizacji, polub i obserwuj moją stronę. Jestem dla Was na Facebook’u, gdzie prowadzę stronę Maciej Nowakowski Radca Prawny Odszkodowania. Jestem również autorem Bloga o Zakażeniach Szpitalnych. Blog połączony jest ze stroną na Facebook’u Zakażenia szpitalne – aspekty prawne. Zachęcam do czytania wpisów.

Moja Kancelaria zajmuje się prawem medycznym, prawem podatkowym i finansowym oraz dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdybyś potrzebował pomocy prawnej lub chciał zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostaję do Twojej dyspozycji i zachęcam do kontaktu. Jestem dostępny pod adresem e-mail: nowakowski@zakazeniaszpitalne.pl, nowakowski@ltc-legal.pl oraz pod nr tel. 604211919.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Twojej indywidualnej sytuacji, której jestem gotowy się podjąć na Twoje zlecenie. Swoją wiedzę i doświadczenie stawiam do Waszej dyspozycji.