W dniu 13 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSR del. Kamila Gołaszewskiego ustalił, że umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą, a GETIN Bankiem jest nieważna (XXV C 679/19). 

Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że GETIN Bank może go zaskarżyć apelacją. Nie ukrywam, że spodziewam się apelacji. Banki zwykły walczyć do końca. Odstąpienie od jej wniesienia byłoby dla mnie dużym zaskoczeniem.

Interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytu

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd w pierwszej kolejności zgodził się z kredytobiorcą, że ma on interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego. Zdaniem Sądu interes prawny przejawia się w tym, że ustalenie nieważności umowy kredytu definitywnie rozwiąże spór pomiędzy stronami co do przyszłych rat kredytu (tych, które nie zostały jeszcze uiszczone). Powództwo o zasądzenie rat zapłaconych nie dałoby tego skutku. W ocenie Sądu strony umowy kredytu w przypadku uwzględnienia powództwa o zapłatę nadal pozostawałby w sporze co do rat należnych w przyszłości. Interes prawny jest niezwykle ważny przy roszczeniu ustalenie. Jego brak skutkuje oddaleniem powództwa w całości.

Nieważność umowy kredytu

Sąd uznał umowę za nieważną z dwóch niezależnych od siebie przyczyn.

Po pierwsze, jako wynik naruszenia granic swobody umów ze względu na kształt indeksacji, poprzez pozostawienie jednej ze stron umowy – bankowi, możliwości jednostronnego, władczego oddziaływania na pozycję drugiej strony, a w szczególności na wysokość świadczenia albo kształt zobowiązania jednej ze stron (dowolność ustalania kursu wymiany CHF/PLN).

Po drugie, jako rezultat zawarcia w umowie kredytu niedozwolonych postanowień umownych w odniesieniu do wyznaczania kursów waluty oraz wprowadzających mechanizm indeksacji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd bardzo mocno podkreślał, że obowiązkiem przedsiębiorcy – banku, jest jasne i precyzyjne informowanie konsumenta o ryzyku, tak aby uzmysłowić jaki jest jego rzeczywisty zakres.

Sprawę prowadził radca prawny i doradca podatkowy Maciej Nowakowski oraz radca prawny Katarzyna Rossa-Nowakowska.

Bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane po zapoznaniu się z uzasadnieniem sporządzonym na piśmie.

Słowa kluczowe: kredyt, umowa o kredyt we frankach (CHF), getin bank, kredyt indeksowany, kredyt denominowany do waluty obcej, bank, kredytobiorca.

Kancelaria zajmuje się prawem podatkowym, prawem finansowym oraz dochodzeniem odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych. Kancelaria pomaga poszkodowanym w wyniku błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych i innych. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo pomocy prawnej lub chcieli zlecić prowadzenie sprawy sądowej w przedmiocie dochodzenia roszczeń ze wskazanych wyżej tytułów, pozostaję do Państwa dyspozycji i zachęcam do kontaktu. Jestem dostępny pod adresem e-mail: nowakowski@zakazeniaszpitalne.pl oraz nowakowski@ltc-legal.pl jak również pod nr tel. 604 211 919.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Udzielenie porady prawnej lub sporządzenie opinii prawnej powinno być poprzedzone wnikliwą analizą Państwa indywidualnej sytuacji.